Betrouwbare overheid

Betrouwbare overheid

Onze gemeente Tholen vormt pas een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. Dat is het principe waarop onze democratische rechtstaat is gebouwd. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks alle verschillen – onze basiswaarden op handen én in onze harten dragen. Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijke maat, dát past bij de ChristenUnie, dát past bij Tholen. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de gemeente voor de inwoners.

Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Tholen niet over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen daarbij.

De ChristenUnie vindt dat initiatieven vanuit de samenleving zoals bijvoorbeeld speeltuinverenigingen, de pumptrack, skatebaan enz. serieus onderzocht en waar mogelijk ondersteunt moeten worden. Dit laat zien hoe we als samenleving willen werken aan een “Mooi Tholen”.

Bestuur en financiën

De ChristenUnie draagt actief bij aan het gemeentebestuur en wil daarvoor verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. De ChristenUnie ziet in Tholen een krachtige zelfstandige gemeente en wil die zelfstandigheid voor de toekomst ook garanderen. Daarom investeren we in de samenleving en zoeken we actief de samenwerking in de regio voor taken die we niet zelfstandig uit kunnen voeren. We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen en ander type netwerkorganisaties, maar willen wel dat de Raad (en daarmee de Thoolse inwoner) aan de knoppen blijft draaien. De ChristenUnie wil ruimte geven aan de Thoolse samenleving, waardeert en stimuleert burgerinitiatieven en hecht aan zelfregie van onze inwoners. Tholenaren nemen verantwoordelijkheid en als overheid ondersteunen we hen hierbij door sociale netwerken te versterken. We willen een sociale gemeente zijn, waarbij niemand tussen wal en schip valt. Kwetsbaren ondersteunen we actief zodat ook zij maximaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De laatste jaren zijn de gemeentefinanciën meer in balans gekomen. De ChristenUnie staat voor een financieel robuuste gemeente met voldoende reserves. De belastingdruk moet laag blijven, we willen onze positie bij de goedkoopste gemeenten van Nederland handhaven en waar mogelijk nog verbeteren. De verhoogde inkomsten van het rijk zetten we deels in om te investeren in de samenleving. Ook reserveren we een deel voor financieel zwaardere tijden.

Josef in Egypte leerde ons dat het verstandig is om tijdens betere tijden de sparen voor tijden waarin het financieel minder voor de wind gaat. Om te kunnen investeren in een mooi voorzieningenniveau voor onze inwoners en toeristen, mag de toeristenbelasting verder verhoogd worden. Dat geeft ons ruimte om samen met de toerisme- en recreatiesector actief te werken aan betere voorzieningen voor hen.

Onze speerpunten:

  • Tholen blijft een krachtige zelfstandige gemeente
  • Sterke samenwerking in de regio, maar Thoolse Raad (inwoners) blijft de baas
  • Ruimte aan Thoolse samenleving Versterken en verbinden sociale netwerken
  • Lage belastingdruk, investeren in samenleving, sparen voor later
  • Investeren in voorzieningenniveau inwoners en toeristen met verhoogde inkomsten uit toeristenbelasting

Communicatie

Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, nieuwkomers en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Tholen haar regels zo simpel mogelijk houdt.

Onze speerpunten:

  • De gemeente communiceert zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met inwoners. Hiervoor wil de ChristenUnie een zogenaamd ‘versimpelteam’ inzetten.
  • De ChristenUnie wil dat berichten over aanvragen en besluiten, zoals vergunningen, (bestemmings)plannen en lokale regelgeving niet alleen digitaal zijn in te zien maar ook in de lokale papieren media verschijnen.
  • In Tholen kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun vragen bij de gemeente terecht.