Werk en het tegengaan van armoede en schulden

Werk en het tegengaan van armoede en schulden

Arbeidsmarkt

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en waar we contacten aangaan met anderen. Het is de plek waar veel mensen waardigheid vinden en waaruit sociale structuren groeien. Toch is hebben van werk geen vanzelfsprekendheid. Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het rijk. Mensen met een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen. Ook liggen er kansen om jongeren al vroeg via stageplaatsen bij het bedrijfsleven te betrekken. De ChristenUnie wil een actieve rol voor de gemeente om meer stageplaatsen te creëren. Ook spant de gemeente zich actief in voor het Thoolse bedrijfsleven in relatie tot hun personeelstekorten. Ondanks de prima werkgelegenheid in onze gemeente, moeten nog te veel mensen gebruik maken van de bijstand/participatiewet. Het is goed dat we veel regelingen hebben om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben.

Onze speerpunten:

  • Meer stageplaatsen voor jongeren.
  • Actieve rol gemeente in vinden personeel Thoolse bedrijven.
  • Gemeente is zichtbaar en benaderbaar.

Armoede en schulden

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in de gemeente Tholen aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Ook op Tholen zijn er gezinnen die te kampen hebben met armoede. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich actief inzet om schulden en armoede onder haar inwoners tegen te gaan. De gemeente dient een actieve rol in te nemen in het netwerk van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek. De ChristenUnie wil dat deze organisaties ondersteund worden. Bestaande initiatieven dienen versterkt te worden en waar nodig neemt de gemeente een verbindende rol in. Uiteraard steunt de gemeente ook inwoners met prangende hulpvragen. Minima worden (financieel) ondersteund om mee te kunnen blijven doen in de Thoolse samenleving. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

Onze speerpunten:

  • De ChristenUnie in de gemeente Tholen zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.
  • De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.
  • Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.
  • In de gemeente Tholen zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.
  • Actieve schuldhulpverlening en een actieve rol gemeente in netwerk maatschappelijke organisaties.