Economie, recreatie en milieu

Economie, recreatie en milieu

Hoofdstuk 7: Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in de gemeente Tholen wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers en is actief in het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. De Gemeente koopt zo veel als mogelijk lokaal/regionaal in, geeft het MKB eerlijk toegang tot gemeentelijke aanbestedingen en betaalt haar aannemers binnen 30 dagen. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. 
De gemeente faciliteert initiatieven om breedband internet in het buitengebied aan te leggen. Bij de herinrichting van de openbare ruimte worden burgers en ondernemers nauw betrokken ter vergroting van het draagvlak van de te nemen maatregelen.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• De gemeente Tholen komt op voor haar ondernemers en zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid


Duurzame Bedrijventerreinen

De ChristenUnie is van mening dat elke kern moet beschikken over een bedrijventerrein voor de opvang van lokale bedrijven. Voor de kernen van Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland wil de ChristenUnie een ruimer vestigingsbeleid voeren. Inzake het bedrijventerrein in Tholen-stad zijn wij van mening dat dit bedrijventerrein een regionale functie heeft en in relatie tot realisatie van de A4 een belangrijke locatie kan worden voor nieuwe ondernemers. De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Bedrijventerreinen in de gemeente Tholen hebben goede faciliteiten (parkmanagement/gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
• Bedrijfsterreinen worden landschappelijk goed ingepast met een groengordel
• Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
• Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
• Het bedrijventerrein van Tholen kan bij voldoende vraag worden uitgebreid

Detailhandel en winkelgebieden

De detailhandel verandert van aard en structuur. Internetwinkels floreren en lokale middenstanders moeten alle zeilen bijzetten om te blijven bestaan. De gemeente faciliteert middenstanders actief door mede-financiering van een middenstandsmanager. De gemeente voert actief beleid ter voorkoming en vermindering van het aantal leegstaande panden.
 

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Ter bevordering van winkelconcentratie worden winkelbestemmingen waar nodig gewijzigd in woonbestemmingen.
• In kleine kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).
• Voor de Thoolse binnenstad dient meer ingezet te worden op toeristisch en cultureel belevingsgebied.
• In winkelgebied Vestetuin mag het areaal detailhandel worden uitgebreid.

Recreatie en toerisme

De recreatiesector is gezien de ligging van Tholen als “Parel aan de Oosterschelde” een zeer belangrijke bedrijfstak voor onze gemeente. De ChristenUnie is van mening dat groei van deze secor gestimuleerd moet worden. We zijn met onze ligging aan de Oosterschelde één van de parels van de Oosterschelde. Dit betekent ook dat de ChristenUnie de ontwikkeling van verblijfsrecreatie wil stimuleren, passend bij de aard en schaal van onze gemeente. Voor wandelen en fietsen biedt onze gemeente uitstekende mogelijkheden. Ook voor onze eigen inwoners zijn deze faciliteiten aantrekkelijk en wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond de gemeente Tholen wordt gestimuleerd.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Inzet op Tholen als DE fiets- en wandelgemeente van Nederland.
• Inzet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie, woon-werk verkeer als fietsverkeer naar scholen.
• Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers.
• Inzet op het faciliteren en promoten van de verkoop van streekproducten.

Koopzondag

Wij zien de koopzondag als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten. We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te werken via de macht van grote winkelketens. De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen de invoering van koopzondagen.

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier (dierenwelzijn) en leefomgeving. De gemeente ondersteunt agrarische ondernemers hierbij. De ChristenUnie wil zich ook in de komende raadsperiode sterk blijven maken voor de agrarische sector. Daarbij blijft het uitgangspunt gelden dat het buitengebied het primaat is  van deze sector.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Het buitengebied blijft het primaat van de agrarische sector
• Inzet en ondersteuning vanuit de gemeente bij verdere verduurzaming van de agrarische sector.