Wonen en ruimte

Wonen en ruimte

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de ruimte is beperkt, belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, klimaat en economie, produceren en consumeren, de keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt. Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen.

Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Woningbouw

Het vinden van een betaalbare woning wordt ook op Tholen en St.-Phillipsland steeds lastiger. Een deel van de bestaande woningvoorraad is daarnaast niet toekomstbestendig (slechte isolatie, niet levensloopbestendig). De gemeente Tholen dient daarom een actieve rol te nemen om deze problemen op te lossen door voldoende te bouwen naar behoefte in iedere kern. Er is daarbij ruimte voor particulier initiatief en er zal gekeken moeten worden naar creatieve concepten (tijdelijke huisvesting, modulair bouwen). De gemeente Tholen hanteert een actief grondbeleid gericht op gematigde groei van het aantal inwoners. Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad verdient bijzondere aandacht.

Onze speerpunten:

  • Meer betaalbare woningen bouwen.
  • Bouwen naar behoefte in iedere kern.
  • Experimenteren met tijdelijke huisvestingsconcepten voor starters (tiny houses, startersconcepten) Verduurzamen van bestaande woningen.
  • Levensloopbestendig maken bestaande woningen.

Groene leefomgeving

Een groene leefomgeving draagt bij aan een mooier Tholen. Hoewel Tholen als landelijke gemeente al veel groen kent vindt de ChristenUnie dat onze kernen verder kunnen vergroenen. Op dit moment zijn sommige dorpen nog erg versteend. Meer openbaar groen draagt bij aan de beeldkwaliteit, is goed voor de klimaatopgave, zorgt voor minder wateroverlast, minder droogte en minder hittestress en draagt bij aan het prettiger wonen.

De ChristenUnie wil daarom meer investeren in openbaar groen en een kwaliteitsimpuls van de openbare leefomgeving. Concreet willen via een plan bomen de komende jaren 25-duizend bomen extra in onze gemeente. Groene openbare terreinen nodigen inwoners uit om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten.

Ook gaan we met inwoners in gesprek om tot vergroening te komen van de terreinen van eigenaren. We willen extra inzet om onkruid op verhardingen tegen te gaan. 

Onze speerpunten:

25.000 extra bomen op onze eilanden (Gratis bomen/struiken voor onze inwoners).

Extra investeren in onkruidbestrijding (“Vuulte”).

Versteende gebieden worden actief “vergroend”.

Investeren in groene zones.

Groene inpassing van bebouwing.