Wonen en ruimte

Ruimtelijke ordening en wonen

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor iedereen belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan soms nog onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. Ook is er behoefte aan levensloopbestendige woningen. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn, energiebesparende maatregelen worden bevorderd,  en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw in iedere woonkern. De grote grondexploitaties in Tholen Stad en Sint-Annaland worden met aandacht voor financiële haalbaarheid gefaseerd uitgevoerd en hebben voorrang. Er worden voorlopig geen grootschalige nieuwe woningplannen ontwikkeld. Echter, in iedere kern moeten er mogelijkheden komen voor nieuwbouwwoningen.
De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties veel aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector. Ook stelt de gemeente met de woningcorporaties doelen op gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen. In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad en levensloopbestendigheid van woningen. De gemeente bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. De ChristenUnie wil de mogelijkheden voor Welstandsvrij bouwen verruimen.
Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De gemeente Tholen draagt daar aan bij door de openbare ruimte netjes, vrij van afval en veilig te houden. De onkruidbestrijding moet daarom worden verbeterd en het areaal groen in de wijken moet intact gehouden worden. In iedere wijk is er voor kinderen een (natuurlijke) speelplaats. In toeristische en centrumgebieden wordt de openbare ruimte extra netjes gehouden. De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• In iedere kern zijn er mogelijkheden voor nieuwbouw
• De bouw van een mix van private en sociale woningen in Smerdiek west heeft prioriteit
• De impuls Sint-Maartensdijk/Scherpenisse  behoeft een aanvulling. De ChristenUnie wil in Sint-Maartensdijk ook vooral aan de sociale component aandacht verlenen. We realiseren ons dat dit een zaak van “ langere adem”  is. Het opstellen van een dorpsplan door bewoners kan hiervoor een waardevolle aanzet betekenen.
• Onkruidbestrijding moet sterk worden verbeterd
• Areaal groen in de wijken blijft in tact
• De agrarische sector heeft in het buitengebied het eerste recht. Het open landschap moet behouden blijven.
• De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Achterstanden in onderhoud van openbare verlichting, wegen en groenonderhoud worden dan ook weggewerkt
• De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van meer goede wandel- fiets- en beleefpaden