Gezin, jeugd en onderwijs

Onderwijs en jeugd

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Tholen moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.
Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen en jongeren verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. De ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of school te halen. Zo wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt. 
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor die bepaalde school nodig is. Dit alles betekent dat er één overkoepelend samenwerkingsverband in de gemeente Tholen moet komen, van waaruit alle zorgvragen van ouders, school en kinderen en jongeren zelf beantwoord kan worden met passende ondersteuningsbehoeften. Het gevolg is dat minder kinderen in een andere gemeente onderwijs hoeven te ontvangen, waardoor het leerlingenvervoer naar buiten de gemeente afneemt.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in de gemeente Tholen zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In de gemeente Tholen biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de kern waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders. Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel op landelijk niveau als op het niveau van de gemeenten altijd ingezet voor kleine scholen.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• De gemeente Tholen heeft een goed functionerend samenwerkingsverband van waaruit scholen en ouders op een professionele manier ondersteund worden.
• De gemeente Tholen ondersteunt waar mogelijk kinderen en jongeren om te komen tot maximale talentontwikkeling.
• De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de kleine scholen in de gemeente.
• Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp.
• Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, en één coördinator belangrijk.
• Inkoop van jeugdhulp wordt niet alleen gedreven door financiële overwegingen, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit.
• Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten.
• De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskundige onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
• De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
• De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Tholen. Hierbij moet de nadruk liggen op aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
• In Tholen krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
• De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw, duurzaamheid en een goed binnenklimaat.