Kunst, cultuur en sport

Welzijn en cultuur

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Accommodatiebeleid moet afgestemd worden tussen de verschillende kernen om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Kinderen uit gezinnen in armoede in de gemeente Tholen kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan zwemlessen, muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
• Evenementen in de gemeente Tholen moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid).
• De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
• In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).
• De ChristenUnie is voor het behoud van de sportvoorzieningen in de diverse kernen.
• Er komt in het begin van de nieuwe raadsperiode een evaluatie van de Bieb in de Buurt.
• Een volledige renovatie van het zwembad De Spetter, zonder een PPS constructie en blijvende inzet van de burger. 
• Het in stand houden van zwembad Haestinge in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2019 bekend moet zijn, naar een transitie/verbouwing met PPS constructie.
• Het open blijven van zwembad Haestinge indien een PPS constructie niet mogelijk is, waarbij overgaan zal worden tot een sobere renovatie, waarbij er sprake is van directe participatie van de burger.