Erfgoed, cultuur en bibliotheek

Erfgoed, cultuur en bibliotheek

Erfgoed, cultuur en media

Tholen is rijk aan erfgoed, zowel wat betreft cultuur alsook wat betreft de fysieke inrichting van ons landschap en de dorpen. De ChristenUnie wil dat graag behouden en meer zichtbaar maken. Zo willen we oude structuren in het landschap zichtbaarder en meer beleefbaar maken. Ter waardering en stimulering van het erfgoed op Tholen komen we met een stimuleringsfonds erfgoed. De jeugd op Tholen zou gratis toegang moeten krijgen tot het streekmuseum de meestoof en ook op scholen mag er meer aandacht komen voor het Thoolse erfgoed. De Zeeuwse taal is een mooi gebruik dat inwoners eigenheid en houvast geeft. We zetten ons in voor het behoud hiervan. De lokale media is belangrijk in de informatievoorziening van onze inwoners en wordt actief gesteund door de gemeente.

Onze speerpunten:

  • Introductie stimuleringsfonds Thoolse erfgoed.
  • Behoud van Zeeuwse Taele.
  • Ondersteuning van het streekmuseum de Meestoof.
  • Ondersteuning lokale media.

Bibliotheken en overige culturele accommodaties

Voor veel inwoners van de gemeente Tholen is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers en een aanvulling op het schoolaanbod.

De ChristenUnie wil in de gemeente Tholen een waar mogelijk versterking van het bibliotheek-aanbod realiseren door mee te koppelen met andere ontwikkelingen. De laatste jaren hebben de vestigingen van Tholen en Sint-Annaland een impuls gekregen. In de andere kernen van de gemeente Tholen worden de komende jaren nieuwe multifunctionele schoolgebouwen gerealiseerd. De bieb in de buurt zoals we die nu kennen zou ook in andere plaatsen een plek kunnen krijgen in de nieuwe schoolgebouwen. Door multifunctioneel gebruik wordt het bibiotheekaanbod op Tholen versterkt. De samenwerking met scholen en andere maatschappelijke organisaties is daarbij cruciaal.

Onze speerpunten:

  • Kwalitatieve versterking van het bibliotheekaanbod in de Thoolse kernen door meekoppelen met bouw nieuwe schoolgebouwen.
  • (Nieuwe school) gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; Om het gebruik te optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang, bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.