Zorg en Volksgezondheid

Zorg en Volksgezondheid

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in de gemeente Tholen extra gaan investeren in preventie en vroeg signalering. Want voorkomen is beter dan genezen.

Volksgezondheid

De Cornona-crisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een goede gezondheid voor een ieder is en hoe belangrijk het is dat we aandacht hebben voor voldoende middelen voor de zorg. De ChristenUnie wil actief investeren in de volksgezondheid door samen met de GGD te investeren in een programma ter bevordering van de volksgezondheid. We willen dit doen vanuit gezamenlijkheid en de verbinding zoeken met andere terreinen zoals sport en het onderwijs. De ChristenUnie wil actief invulling geven aan het concept van positieve gezondheid. Door actief te werken aan het welzijn van onze inwoners voorkomen we gezondheidsproblemen later. Dat betekent dat we ons inzetten om overgewicht onder onze inwoners tegen te gaan en goed gedrag willen stimuleren. Voorbeeld daarvan is het schoolfruit. De ChristenUnie wil gratis schoolfruit voor iedere Thoolse leerling. Ook stimuleren we onze inwoners om te bewegen en sporten en dragen daar aan bij. Tholen is een waterrijke gemeente. Het is daarom belangrijk dat ieder kind, ongeacht de financiële situatie van de ouders, leert zwemmen. Om dit te stimuleren herintroduceren we het schoolzwemmen dan wel komen we met een fonds ter financiële ondersteuning van ouders bij het zwemonderwijs. We zetten ons actief in om het roken op openbare plekken, het overmatig alcoholgebruik (onder jongeren) en het drugsgebruik tegen te gaan. We zijn blij met de komst van het Bravispunt in Tholen en zetten in op passende zorg zo dichtbij als mogelijk voor onze inwoners.

Onze speerpunten:

 • Investeren in volksgezondheid en robuuste GGD-organisatie
 • Het opstellen en uitvoering geven aan een lokaal preventieakkoord
 • Gratis schoolfruit voor iedere Thoolse leerling Stimuleren van sport en beweging
 • Gratis schoolzwemmen/fonds ondersteuning zwemles
 • Tegengaan roken, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein zetten we in op het tegengaan van eenzaamheid. Eenzaamheid verslechtert de kwaliteit van leven. Daarom investeren we actief in sociale netwerken en versterken we die. Voorbeeld daarvan zijn de koffieochtenden bij diverse vrijwilligersorganisaties. We willen een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. De zorglokketen ondersteunen we actief (vooruitgeschoven posten). We willen in iedere kern algemene voorzieningen waar onze inwoners naartoe kunnen voor een praatje of lichte vormen van hulp. Daarmee voorkomen we dure maatwerkvoorzieningen in een latere levensfase. We ondersteunen inwoners vanuit de WMO zodat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen. Jeugdhulp is belangrijk om problemen later te voorkomen, maar medicalisering willen we tegengaan. Niet iedere jongere heeft een aandoening. We willen de negatieve kanten van de zorgeconomie aanpakken. Werklozen geven we via de bijstand voldoende middelen om mee te kunnen blijven doen. We vragen daarvoor wel een tegenprestatie zodat de stap naar werk klein blijft. Door de introductie van het kerngericht werken zijn we als gemeente zichtbaar en actief in alle kernen. Jongerencoaches vervullen een cruciale rol in de verbinding tussen de jeugd en de gemeente. Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Onze speerpunten:

Preventie als uitgangspunt van beleid

Tegengaan van eenzaamheid door investeren in sociale netwerken

Kerngericht werken

Extra inzet van jongerencoaches/-werkers

Vrijwilligers

De gemeente Tholen kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

We faciliteren onze vrijwilligers door:

 • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
 • De gemeente faciliteert de coördinatie en koppeling van vrijwilligers via bijvoorbeeld een vrijwilligersbank of –loket en draagt er zorg voor dat deze gebruiksvriendelijk is.
 • De gemeente biedt de mogelijkheid van een vrijwilligersverzekering.

Zorg voor onze naasten

De gemeente Tholen heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen en statushouders. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop we in Tholen met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Tholen draagt daartoe samen met andere Zeeuwse gemeenten actief bij aan de regiodeal. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Veel van hen raken in de problemen en maken een opleiding niet af.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden in Tholen leidend zijn.

Onze speerpunten:

 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de kernen, huisvesten van statushouders.
 • Ten aanzien van de opvang van vluchtelingen draagt de gemeente Tholen bij aan de regiodeal van de Zeeuwse gemeenten.
 • Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd.
 • De gemeente Tholen steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
 • Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.