Zorg

Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg


De ChristenUnie wil in de gemeente Tholen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente Tholen heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren. De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers.

Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enzovoorts.
• Vanuit de gemeentelijke zorgtaken kiest de ChristenUnie voor lokaal maatwerk passend bij de draagkracht in iedere kern.
• Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
• We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname.
• Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
• De instellingen werkzaam in de gemeente Tholen zijn toegankelijk. Dit betekent onder andere dat er op gewenste momenten altijd iemand persoonlijk telefonisch te spreken is.
• De gemeente Tholen wil investeren in de aanpak van eenzaamheid. Hier zal gezocht moeten worden naar samenwerking met bestaande instellingen. De gemeente wil een faciliterende rol vervullen.