Energie, klimaat en milieu

Energie, klimaat en milieu

Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.

Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om onze gemeente. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners.

Energie, klimaat en afval

De ChristenUnie wil actief bijdragen aan het klimaatakkoord door isolatiemaatregelen bij vastgoed te stimuleren. We starten een isolatieprogramma Tholen. Inwoners krijgen gratis duurzaamheidsadvies. Speciale aandacht vragen wij daarbij voor financieel kwetsbare huishoudens. Zij zouden extra ondersteuning moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning. Ten aanzien van opwekking zijn zonnepanelen op daken van nieuwbouw de norm. Ten aanzien van zonnepanelen hanteren we de zonneladder, we gaan zuinig om met ons Thoolse landschap.

Ten aanzien van windmolens kiezen we voor een concentratie bij de randen van ons eiland/dammen en locaties op zee. We zetten in op een grotere bewustwording bij onze inwoners, willen meer groen en minder stenen in de openbare omgeving. Elektrisch rijden wordt de komende jaren de norm, daarom investeren we actief in een infrastructuur voor laadpalen. Ten aanzien van ons afvalbeleid zetten we in op het verder optimaliseren van de huidige inzamelmethode. Via proeven kijken we of we de frequentie kunnen optimaliseren. We streven naar fors minder brandbaar restaval. Dat doen we door recycling te stimuleren, grondstoffen apart in te zamelen en onze inwoners te ondersteunen hierbij. De milieustraat blijft gratis toegankelijk voor onze inwoners.

Onze speerpunten:

  • Introductie Thools isolatieprogramma
  • Gratis duurzaamheidsadvies inwoners
  • Extra ondersteuning minima bij verduurzamen woning
  • Zonnepanelen op nieuwbouw wordt de norm
  • Meer groen, minder stenen in openbare ruimte
  • Investeren in infrastructuur laadpalen
  • Minder brandbaar restafval, gratis toegang milieustraat