Energie, klimaat en milieu

Energie, klimaat en milieu

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met Gods schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Hoewel dit grote landelijke en internationale thema’s zijn heeft ook de gemeente Tholen heeft hierin een belangrijke rol.
Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing bij bedrijven, de gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met de ruimte en het Thoolse landschap. De gemeente Tholen gaat actief aan de slag met klimaatadaptatie.
De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas. Dit moet uiteindelijk in 2040 gerealiseerd zijn. Daarom moet het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen zijn dat er geen aardgasaansluiting wordt aangelegd. Op Tholen wordt afgesproken met woningcorporaties dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn, ook wel nul-op-de-meter genoemd. Bedrijfsauto’s van de gemeente Tholen worden vervangen voor auto’s gebruik makend van duurzame energie en de gebouwen van de Gemeente Tholen moeten volledig energieneutraal worden gemaakt binnen 5 jaar.  
De ChristenUnie wil particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave stimuleren. Bij nieuwe windenergieprojecten stelt de gemeente Tholen als voorwaarde dat de samenleving moet participeren. Winst moet ten goede komen aan en verdeeld worden door samenleving. Uitbreiding van windenergie gebeurt bij bestaande parken. Ook voert de Gemeente een actief stimuleringsbeleid voor de opwekking van duurzame energie bij bedrijven. LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting.
Afval wordt gezien als grondstof, de gemeente Tholen streeft naar zo weinig mogelijk restafval. De invoering van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) heeft onze voorkeur. De inzameling van plastic afval en luiers moet worden verbeterd. Extra containers hiervoor behoort tot de mogelijkheden. De milieustraat blijft voor iedere inwoner van Tholen vrij toegankelijk. De gemeente stimuleert scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
Gemeente Tholen ontwikkelt een klimaatadaptatieplan en voert dat uit. Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording bij de burgers. We zetten in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud. Regenwaterafvoeren worden zo veel als mogelijk is losgekoppeld van rioolafvoeren.


Belangrijke punten voor de ChristenUnie in de komende raadsperiode zijn:

• De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040
• Zorgvuldige invulling met de Thoolse natuur en het buitengebied
• De Gemeente Tholen voert een actief klimaatbeleid
• Het Volkerak-Zoommeer mag weer zout worden, maar zoetwatervoorziening landbouw moet eerst worden veiliggesteld
• De gemeente Tholen ontwikkelt een klimaatadaptatieplan en voert dat uit