Bijdrage begroting 2022

DJI_0875 (1).jpg
Door Jaap Hage op 11 november 2021 om 19:44

Bijdrage begroting 2022

Vanavond bespreken wij de programmabegroting 2022 met een doorkijk naar de jaren 2023-2025, een begroting met perspectief voorzitter! Allereerst wil onze fractie het college en de ambtelijke organisatie danken voor een helder en goed leesbare begroting die volgens mij voor het eerst is voorzien van een aantal foto’s gemaakt door verschillende fotografen uit onze gemeente. Erg leuk initiatief!

Voordat we inhoudelijk op een aantal punten uit de begroting ingaan voorzitter zou ik kort terug willen kijken naar de Kadernota 2022 en dan met name stand van zaken ingediende moties bij de behandeling van deze Kadernota, want wat ons opvalt is dat een groot aantal zaken zijn opgepakt en inmiddels verwerkt in de begroting/begrotingswijziging. Ik noem een paar punten waar we ons als fractie hard voor hebben gemaakt;

  • Motie instellen Team Duidelijk wat direct is opgepakt!
  • Motie structurele verhoging onkruidbestrijding, opgepakt en inmiddels afgerond!
  • Motie actieplan bomen, opgepakt en uitermate succesvol! • Budget vroegsignalering en schuldpreventie
  • Budget Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan voor 2022

Je zou ze zomaar kunnen vergeten en dus is het goed om ook heel even terug te kijken.

Dan de begroting 2022; We behandelen vanavond de laatste begroting van de periode 2018-2022, een begroting met een mooi perspectief, wat zo ik vorige week al aangaf ook wel anders is geweest. Nu kijken we naar een meerjarenbegroting met positieve saldi voor de komende jaren. We hebben de financiële uitgangspunten op orde en we kijken aan tegen een gematigde stijging van de lastendruk. Hiernaast extra ruimte voor duurzaamheid en energie.

Inhoudelijk wil ik op een 4-tal onderwerpen ingaan voorzitter;

  1. Allereerst knelpunten openbare ruimte; we zien binnen onze gemeente een aantal knelpunten die nu aandacht behoeven en waar een inhaalslag gemaakt moet worden. Ik noem bijvoorbeeld verkeersgevaarlijke punten in de wijk Stadszicht. In dit kader heb ik bij de behandeling in de commissie van afgelopen week het Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan genoemd. Hiernaast herkennen we dezelfde situatie bij uitvoering groenstructuur. Omdat er nagenoeg geen uitvoeringsbudget beschikbaar is wil onze fractie hier meters maken en dien we samen met de fractie van de SGP hiertoe een amendement in.
  2. Dan een actueel thema voorzitter namelijk duurzaamheid en energie. Deze week zitten de wereldleiders bij elkaar om met elkaar afspraken over te maken over het klimaatakkoord. Op Thoolse schaal wil onze fractie ook een aantal stappen maken en in kader van het uitvoeringsbudget energietransitie en isolatiemaatregelen hebben we hier samen met de SGP hiervoor een amendement vormgegeven waarbij we kijken naar succes op de korte termijn, voorbeeld hiervan isolatiemanifest maar ook additionele uitvoeringsbudget voor invulling maatregelenpakket visie energiebalans.
  3. Als derde noem ik ons cultureel erfgoed. Onze fractie heeft in relatie tot dit onderwerp in de commissievergadering een oproep gedaan om te onderzoeken of we kunnen komen tot een stimuleringsfonds Cultureel Erfgoed waarbij we aan het behoud en onderhoud van ons cultureel erfgoed invulling kunnen geven. In dit kader hebben we een voorbeeld genoemd van de Hervormde Kerk van Stavenisse. Naast de restauratie van de kerk is er een tweede uitdaging namelijk de restauratie van het grafmonument van Ambachtsheer Hieronymus van Tuyl van Serooskerke. Dit is een voorbeeld waar een dergelijk fonds een bijdrage aan zou kunnen leveren. Onze fractie is blij met de toezegging van de wethouder die aangaf in de Decemberraad met een voorstel naar de raad te komen om dit specifieke geval te ondersteunen. Onze fractie kijkt met belangstelling uit naar het voorstel voorzitter.
  4. Het voorlaatste het voorliggend veld in deze begroting ook wel samenkracht en burgerparticipatie genoemd. Het voorliggende veld staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of kern. Het gaat dus om alle voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie. We zien binnen onze gemeente nagenoeg in alle kernen initiatieven in het voorliggend veld die een meer en meer belangrijkere functie gaan krijgen als het daadwerkelijke vooruitgeschoven veld. Een belangrijke rol spelen hierbij de zorgloketten waarbij we constateren dat zij een steeds belangrijkere rol krijgen in de transitie van duur maatwerk naar samenkracht en burgerparticipatie. Vaak staan deze initiatieven dichter bij onze burgers en kan ook eerder een zorgvraag of hulpvraag worden gesignaleerd. Voorbeeld zijn hiervan koffietafels of het invullen van informele dagbesteding. We zien dat een duurzame ondersteuning gewenst is die recht doet aan de rol en invulling. Ik wil aangaande dit onderwerp ook ingaan op het idee van het door de SGP aangedragen initiatief “burgercontact functionaris”, deze functionaris kan vanuit dit huis een aanvullende rol op het voorliggend veld. Begeleiding vanuit dit huis maar wat ons betreft ook zeker actief de kernen opzoeken en vanuit het aanwezig netwerk initiatieven ondersteunen. Dus Samenkracht én Burgerparticipatie. Om dit voorliggend veld extra te ondersteunen heeft onze fractie samen met de fractie van het CDA een amendement gemaakt die hier invulling aangeeft. 
  5. In het verlengde hiervan zien we dat veel lokale verenigingen, initiatieven of organisaties een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze kernen. We zien ook dat legeskosten voor deze doelgroep soms een belemmering kunnen vormen voor de uitvoer van hun plannen en activiteiten. Hier zouden we willen kijken of hierin tegemoet gekomen kan worden door legeskosten te verminderen of te laten vervallen. In dit kader dienen we dan ook samen met de SGP een motie in.

Voorzitter ik ga afronden. We stellen vanavond de laatste begroting van deze raadsperiode vast, een periode die dynamisch is en was maar ook een periode waar we een aantal mooie besluiten hebben mogen nemen. Onze fractie wenst het college, de ambtelijke veel succes en zegen bij de uitvoering van deze begroting en we kijken uit naar de zichtbare uitvoerig en resultaten. Ik dank u wel!