Actieplan Hoopvol Perspectief voor Jongeren in de gemeente Tholen

Hoopvol_perspectief omslag.PNG
Door Marcel Vercammen op 4 maart 2022 om 12:18

Actieplan Hoopvol Perspectief voor Jongeren in de gemeente Tholen

De jongeren van de ChristenUnie vinden het hoog tijd om o.a. de mentale gezondheid van jongeren in de gemeente Tholen op de agenda te zetten. Van alle leeftijdsgroepen zijn het vooral zij die in de knel zitten, angst ervaren en somber of depressief zijn. 'Daarom heeft de ChristenUnie op zaterdag 5 maart een lokaal actieplan Hoopvol Perspectief voor Jongeren gelanceerd. Naast de mentale gezondheid richt dit actieplan zich op relevante thema's voor alle jongeren, zoals klimaat en de woningmarkt.

Arjen Breeman, Maarten Post en Luuk Hage hebben als jongeren van de ChristenUnie gesproken met andere jongeren uit de gemeente. Samen zijn zij gekomen tot een actieplan van 10 punten. Dit actieplan is omarmd door lijsttrekker Jaap Hage. Hij zegt erover: 'als lijsttrekker omarm ik dit actieplan en beloof ik dat we als fractie ons de komende 4 jaar hard gaan maken om de plannen hierin genoemd gerealiseerd te krijgen'. 

Het actieplan is hieronder te lezen: 

Hoopvol_perspectief

Graag lichten we het actieplan per punt toe:

1. Doorbreek het taboe op mentale problemen

Investeer in het bespreekbaar maken van mentale problemen, door bijvoorbeeld voorlichting op scholen en gastlessen door ervaringsdeskundigen. Als je als jongere in een dip zit, veel stress hebt of het even niet meer weet, hoef je je er niet voor te schamen en moet je je vrij kunnen voelen om erover te praten. Iedereen maakt weleens een periode door dat het minder gaat. Maar ook als je dip overgaat in een depressie, het thuis erg moeilijk is, mag je verhaal er ook zijn. Als je erover praat, zal je verhaal op herkenning kunnen rekenen. Laten we het normaal vinden dat het soms even minder gaat en naar elkaar luisteren als een ander je dit vertelt. En laten we als volwassenen een rolmodel zijn in het laten zien van onze kwetsbaarheid: dat je mag falen en hoe je krachtig kan opstaan. De ChristenUnie Tholen wil meer aandacht voor de psychische gezondheid bij jongeren en ouders en extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.

2. Gun jongeren meer rust en ruimte en stap af van het maakbaarheidsideaal

In de hectiek van deze prestatiemaatschappij moeten we onze jongeren de rust en de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen, te struikelen en weer op te staan. We roepen daarom op gezamenlijk afscheid nemen van het maakbaarheidsideaal en de prestatiecultuur. Door rust en ruimte te geven, veerkracht te bevorderen en ruimte te geven om fouten te maken kunnen we de alledaagse ups en downs beter aan.

3. Zorg dat elke jongere toegang heeft tot laagdrempelige hulp

Elke jongere moet toegang hebben tot hulp waar je laagdrempelig terecht kan. Soms kan een stap naar een vertrouwenspersoon al te groot aanvoelen en heb je enkel behoefte aan een luisterend oor. Als het even niet goed gaat is het essentieel dat een jongere op bijvoorbeeld een plek heeft waar hij/zij laagdrempelig terecht kan. Speerpunten zijn extra inzet van jongerencoaches/-werkers, een praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken om jongeren met lichte psychosociale problematiek ondersteuning te geven en het doorontwikkelen  van de proef met de buurtpedagoog. Er komt extra begeleiding in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.

4. Help jongeren om een sociaal netwerk op te bouwen

Studentenverenigingen of sportverenigingen, jeugdclubs of muziekvereniging, het zijn netwerken die van betekenis zijn voor jongeren. Lang niet alle jongeren zijn bij soortgelijke netwerken aangesloten. Als je buiten een groep valt, kan het moeilijk zijn om een sociaal netwerk op te bouwen. Wij willen dat elke jongere toegang heeft tot een sociaal netwerk omdat we geloven dat je elkaar verder brengt als je oog hebt voor elkaar. Daarom investeren wij in ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren in hun vrije tijd. Voorbeelden hiervan zijn de (sport)activiteiten georganiseerd door Jongerenwerk Jij op Tholen. Ook benadrukken we het belang van muziekonderwijs. De ChristenUnie wil eenzaamheid tegengaan door te investeren in sociale netwerken. We willen in iedere kern algemene voorzieningen waar inwoners naartoe kunnen voor lichte vormen van hulp of een praatje.

5. Maak gezonde keuzes makkelijker en normaler

Gezond eten, drinken en bewegen is ook goed voor je geestelijke gezondheid. Gezonde keuzes maken is alleen niet zo makkelijk. In coronatijd zijn vooral studenten bijvoorbeeld veel meer drugs gaan gebruiken, voor verdoving en plezier. Ook voldoende bewegen is niet vanzelfsprekend als je veel thuis zit. We willen dat jongeren beter weten welke invloed middelengebruik en hun leefstijl heeft op hun lichamelijk en mentale gezondheid. We willen dat ze zoveel mogelijk gestimuleerd worden om gezond te leven, bijvoorbeeld door genoeg te bewegen. De ChristenUnie wil roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik tegengaan door het opstellen van en uitvoering geven aan een lokaal preventieakkoord. Daarnaast willen we sport en beweging stimuleren vanwege de positieve invloed daarvan op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Daarnaast investeren we in gratis schoolfruit voor iedere Thoolse leerling om al vroeg het belang van gezond eten aan te geven. Ten slotte wil de ChristenUnie dat ieder kind leert zwemmen, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

 6. Laat schulden de toekomst van jongeren niet belemmeren

Sommige jongeren hebben zulke hoge schulden dat ze hun opleiding niet kunnen afmaken en niet aan een baan kunnen beginnen. Ze ervaren veel stress en druk over deze schulden en ze belemmeren hun maatschappelijke ontwikkeling. Deze jongeren verdienen ondersteuning van de gemeente om deze problematiek aan te pakken. Daarom helpen we deze jongeren aan een nieuw perspectief door ze te ondersteunen om een bijdrage te kunnen leveren aan de buurt en de gemeente waar ze wonen. We voeren een positief bijstandsbeleid vanuit vertrouwen in de jongere en met aandacht voor de menselijke maat.

7. Ondersteun jongeren bij het betreden van de arbeidsmarkt.

De overgang van onderwijs naar een baan is voor veel jongeren groot. Ook kan het soms moeilijk zijn om een passende stageplaats te vinden. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen door in te zetten op een goede samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. De ChristenUnie wil daarom minstens 5 stageplaatsen bij de gemeente Tholen. Kwetsbare jongeren dienen de juiste begeleiding te krijgen naar een waardevolle werkplek. Ook zetten we in op een betere samenwerking tussen onderwijs en de ondernemersverenigingen. Een mooi voorbeeld hiervan is Barneveld Tomorrow; een netwerk dat werkzoekenden verbindt aan bedrijven en dat start-ups en bedrijven verbindt met het onderwijs.

8. Verbeter de positie van starters op de woningmarkt

Het vinden van een betaalbare woning wordt ook in de gemeente Tholen steeds moeilijker. Voor starters is het moeilijk om een betaalbaar huis te kopen of huren. De ChristenUnie wil meer betaalbare woningen bouwen. Ook willen we experimenteren met tijdelijke huisvestingsconcepten specifiek voor starters. Daarnaast moet serieus worden onderzocht of het invoeren van een zelfbewoningsplicht/opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen een bijdrage kan leveren aan de positie van starters op de woningmarkt. (Bijvoorbeeld voor woningen met een koopsom tot aan de maximale NHG?

9. Zorg voor een schone en leefbare aarde/gemeente Tholen voor de volgende generatie

De ChristenUnie wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en actief bijdraagt aan het bestrijden van klimaatverandering. Een groene leefomgeving draagt bij aan een mooier Tholen. Zonnepanelen op daken van nieuwbouw wordt de norm en we investeren in 25.000 extra bomen op Tholen en Sint Philipsland. In de dorpskernen komt meer groen en we gaan verstening tegen (bijvoorbeeld Thools kampioenschap Tegelwippen). Ook wil de ChristenUnie een Thools Isolatieprogramma introduceren naar voorbeeld van het Nationaal Isolatieprogramma, want:  ‘de beste energie is bespaarde energie’.

10. Laat jongeren actief meedenken over lokaal beleid en lokale initiatieven

We willen dat het niet blijft bij een eenmalig actieplan voor jongeren. Daarom gaat de ChristenUnie-fractie op regelmatige basis in gesprek met jongeren over lokale thema’s. Hierbij zal worden gesproken over de uitvoering van dit actieplan en over actuele thema’s die voor jongeren belangrijk zijn. We roepen jongeren op om zich hierbij aan te sluiten en om hun stem te laten horen. De gemeenteraad neemt immers allerlei beslissingen die over het heden en de toekomst van jongeren gaan! Doe jij ook mee?