Een bloeiende stad!

Fractie 2022.jpg
Door Jaap Hage op 11 juli 2022 om 13:23

Een bloeiende stad!

bijdrage bij de Kadernota

Voorzitter,

In Jeremia 29 vers 7 lezen we; Bid voor de stad, en zet je in voor haar bloei!!

God heeft ons een plek gegeven tussen mensen, in een stad of dorp, in zijn wereld. En als ChristenUnie willen we bij die buurt, die stad, die wereld betrokken zijn. Maar wat kunnen wij betekenen voor onze omgeving? 

Ons inzetten voor de bloei van de stad of iets vrijer vertaald de bloei van onze gemeente en dat mogen we ook doen als raad van de gemeente Tholen. En de Kadernota mag hiervoor een instrument zijn.

Inhoudelijk zouden wij de nu voorliggende Kadernota als volgt willen typeren;

Een stevige basis en ruimte om die basis te verstevigen

Een kadernota met de vertaalslag van het bijna door heel de raad gesteunde beleidsprogramma “Samen leven, ruimte geven”. een kadernota met een goed perspectief op de korte en middellange termijn, kortom een stevige basis. We zien het effect van de gemaakte keuzes, weten ook wat het effect van de COVID pandemie is geweest en we zien dat er ruimte is om de basis nog meer te verstevigen. Hierbij vergeten we niet wat mogelijke effecten van de oorlog in Oekraïne kunnen zijn. Ook hier draagt onze gemeente maar belangrijk ook onze inwoners hun steentje bij met lokale initiatieven. Mooi om te zien dat we onze naaste veraf niet vergeten.

Onze fractie zou bij de volgende punten prioriteit willen leggen;

Als eerste armoedebeleid:

Armoede is van alle tijden. Juist in tijden van economische welvaart, wordt armoede in Nederland steeds schrijnender. Armoede betekent vaak niet alleen financiële tekorten, maar ook sociale verarming. Lang geleden is afgesproken dat bestaanszekerheid een sociaal grondrecht is. De overheid moet ernaar streven sociale grondrechten voor haar inwoners te verwezenlijken. Het bestrijden van armoede is daar onderdeel van. Onze fractie is van mening dat het huidige niveau van 110% niet meer toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Daarom dienen we mede het amendement in wat deze herijking zet op 130% inclusief het maatwerk.

Zwemvaardigheid:

Voorzitter Tholen is een waterrijke gemeente en als fractie vinden wij dat zwemvaardigheid een basisvaardigheid is voor iedereen. Hiernaast zien we dat juist landelijk en dus ook eilandelijk voor wat betreft onze gemeente deze vaardigheid de laatste jaren te wensen overlaat. Recent werd dit ook in Zeeland extra benadrukt door het CIOS die aandacht vroeg voor zowel de zwemvaardigheid als de zelfredzaamheid bij het zwemmen. Voordat we op basis van allerlei aannames met een amendement komen om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen wil onze fractie eerst een gedegen verkenning van wat nodig en wenselijk is om alle kinderen een zwemdiplomatie laten halen en op basis van de uitkomsten komen tot nadere invulling. Hiertoe dienen we samen met de SP, CDA en PvdA een motie in.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst:

Als we kijken naar de laatste cijfers van het CBS moeten we concluderen dat de mentale gezondheid van jongeren in 2021 fors is afgenomen. Van 11% in 2020 naar 18% in 2021 en dat baart ons zorgen en gaat ook deze gemeente niet voorbij. Juist jeugd en jongerenwerk heeft hierin een belangrijke rol. Recent heeft onze fractie gesproken met jeugd- en jongerenwerk en zien we welke mooie initiatieven door deze jeugd- en jongerenwerkers ontplooit worden. Wel is ons duidelijk geworden, ook na behandeling in de commissie bestuurszaken van afgelopen week, dat het links en rechts piept en raakt. Er zouden best wat uren bij kunnen gaf de wethouder aan. De jongerenwerkers moeten maximale ruimte krijgen voor de primaire taak namelijk de jeugd opzoeken.

Hiernaast zien we op gebied van sport dat ook de sportcoaches een belangrijke rol spelen in het bewegen van onder andere de jeugd echter kunnen dit tot nu toe niet in alle kernen en we zouden het mooi vinden dat ze dit in alle kernen kunnen doen. Als laatste constateren we dat inzake Praktijk Ondersteuning Huisartsen het budget richting 2026 afgebouwd gaat worden terwijl hiervoor ook een aanzienlijk deel ter ondersteuning van de jeugd is. Als de jeugd de toekomst heeft voorzitter dan moeten we hier ook investeren en samen met de SGP en VVD hebben hiervoor een amendement voorbereid.

Duurzaamheid:

We constateren dat we op dit moment een ernstig verstoorde energiemarkt zien waarbij er zorgen zijn rondom beschikbaarheid van gas en anderzijds de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Hier tijdig op anticiperen door energie en kostenbesparende maatregelen te treffen is noodzakelijk. We zijn van mening dat een informatie campagne naar huiseigenaren ondersteund door de energiecoaches het verschil gaat maken en wij willen hier als fractie dan ook actief werk van maken door samen met de SGP en Lijst DeLeeuw een amendement in te dien. Één punt wil ik hier zeker benoemen en namelijk heb aandacht voor de lagere inkomensgroep en laten we kijken wat we speciaal voor deze doelgroep kunnen betekenen.

Dan voorzitter wil ik kort nog een aantal zaken adresseren;

  1. Allereerst wonen; onze fractie is van mening dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van voldoende en betaalbare woningen, primair voor de inwoners van onze gemeente, samen met partners als woningcorporaties en projectontwikkelaars. De gemeente vooral dient in te zetten op het realiseren van woningaanbod in de segmenten waar de behoefte het grootst is, zoals middenhuur en goedkope koopwoningen. Om hier een versnelling in aan te brengen dient onze fractie samen met de SGP en VVD een amendement in om ruimte te geven voor experimenten die deze knelpunten oplossen.
  2. Als tweede De Meulvliet, onze fractie was enigszins verrast met de uitgeschreven enquete om mee te denken over de toekomst van De Meulvliet, we hadden hier graag vooraf in deze raad bij betrokken willen worden. Onze fractie ziet de plannen rondom de Meulvliet niet opzichzelfstaand echter we zouden feitelijk de hele ontwikkeling van het Zoekweg gebied in deze Raad willen bespreken. We moeten nog een keuze maken over een derde veld, mogelijke nieuwbouw Calvijn college, kortom we zoeken de integrale aanpak.
  3. Dan de Tholen app; voorzitter onze fractie blijft moeite houden met het bedrag wat hiervoor uit getrokken wordt om twee redenen, het ontwikkelen van een dergelijke app blijft niet bij de eenmalige kosten steken er is een meervoud benodigd om een dergelijke app te onderhouden. Waarom sluiten we niet aan bij bestaande apps en gebruiken we dit budget elders binnen de ontwikkeling van het Thoolse toeristisch product. Ik zou hier echt een heroverweging van het college vragen en dit punt nog eens nader te bekijken. Graag een reactie. Vandaag is hier door het CDA ook een amendement voor rondgestuurd en afhankelijk van de antwoorden van het college zullen wij besluiten hoe we hier in staan.

 Voorzitter ik ga afsluiten . . . . .

 Ik wil eindigen met hoe ik mijn bijdrage begon . . . maar iets ruimer vertaald;

“Laten we bidden voor deze gemeente en ons inzetten voor haar bloei”!

Dat bidden we deze raad, het college, de ambtelijke organisatie en de burgers van Tholen toe!

Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie wijsheid en Gods zegen toe bij de verdere uitwerking van deze Kadernota.

Ik dank u wel.

Jaap Hage

Fractievoorzitter ChristenUnie Tholen