Bijdrage Kadernota 2021

Gemeentehuis.jpgzaterdag 10 juli 2021 17:11

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Jaap Hage, gehouden bij behandeling van de Kadernota 2021.

Voorzitter,

Vanmiddag behandelen we de Kadernota 2022, een Kadernota waarbij we moeten concluderen dat deze vergezeld gaat met een tweetal onzekerheden. Allereerst het effect van de Corona pandemie op onze samenleving en hiernaast het feit dat we nog geen kabinet hebben en daarmee de financiering van gemeenten samenhangt op een aantal belangrijke punten.

Laat voordat ik inhoudelijk onze toelichting geef op de Kadernota beginnen met een woord van dank richting het college en de ambtelijke organisatie voor deze prima leesbare Kadernota met de titel “Investeren in de Samenleving”. Op zoek naar de energie in de samenleving en vertrekken van sociale structuren en dat brengt me bij het eerste punt waar we wat onze fractie betreft extra zouden willen investeren.

Een goed voorbeeld van energie in onze samenleving en het verstrekken van sociale structuren zijn de initiatieven rondom zorgloketten en zorgcoöperatie.

Voorzitter, vorig jaar bij de behandeling van de Kadernota 2021 heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de Zorg Coöperaties en Zorgloketten. We zagen en zien toenemende initiatieven binnen onze samenleving met een toenemende rol en functie binnen onze samenleving. Ook zien we noodzaak om hier een aantal zaken bij elkaar te brengen. Onze fractie heeft bij de behandeling van de Kadernota 2020 gevraagd hoe deze initiatieven structureel ondersteund kunnen worden en het uitwerken van een visie van deze initiatieven binnen het sociaal domein. Inmiddels weten we dat dit richtinggevend document eraan komt echter er blijven een aantal aanvullende zaken noodzakelijk waardoor we hier opnieuw aandacht voor vragen.

 • allereerst een helder overzicht welke zorg in welke kern geboden kan worden;
 • een helder afwegingskader welke zorg bij de juiste hulpverlener gebracht kan worden;
 • een combinatie van de beloofd sociale kaart wat uiteindelijk aangevuld met alle relevante informatie de overzichtskaart social domein gemeente Tholen moet worden en deze onze alle betrokken zorgverleners en zorg ontvangers te verstrekken.

Onze fractie heeft getwijfeld of we middels een motie nog meer richting willen geven echter we wachten eerste de resultaten van de sociale kaart, visie of richtinggevend document af.

In een steeds meer digitale samenleving zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Vertalen we dit naar onze gemeente dan betreft dit ongeveer 16%van onze inwoners. Veel mensen hebben ook moeite met ingewikkelde communicatie of procedures vanuit onze gemeente. Onze fractie is van mening dat iedereen mee moet kunnen blijven doen en de gemeente rekening dient te houden met de lezer van de uitgaande communicatie. In dit kader stellen we middels een motie voor om een “versimpel team” in te stellen en ons als gemeente aan te sluiten bij Direct Duidelijk. Ik weet dat onze gemeente heeft meegedaan aan de Direct Duidelijk regio bijeenkomst maar we zijn van mening dat we de “next step” moeten maken. In dit kader dienen we dan ook mede namens het CDA een motie in voorzitter.

Dan onkruidbestrijding . . . . . ondanks dat we vorig jaar extra budget beschikbaar hebben gekregen voor groenonderhoud en extra veeg ronde komt onze fractie meer en meer tot de conclusie dat een structureel hoger onderhoudsniveau voor onkruidbestrijding aanzienlijk bijdraagt in een goed woon- en leefklimaat en willen wij een lans breken om te onderzoeken wat de kosten zijn voor structureel hoger onderhoud en nog voor de begroting 2022 hiervan de uitkomsten te delen zodat we hier bij de behandeling van de begroting op kunnen anticiperen. Betrek hierbij ook de overeenkomst met de aannemer en de uitvoering want we zien dat dit nadere aandacht nodig heeft. Voorzitter ik weet niet of u in de tijd dat u hier bent in uw ontmoetingen met burgers uit onze gemeente het woord “vuulte” al geleerd hebt maar ik weet wel dat het voor veel van deze inwoners een doorn in het oog is. Daarom heeft onze fractie een motie opgesteld die we mede namens de SGP en VVD indienen.

Ik stap over naar onkruidbestrijding naar bomen . . . . . want bomen hebben een belangrijke functie binnen onze samenleving;

 • ze reduceren CO2
 • ze versterken de biodiversiteit
 • ze geven verkoeling en houden water vast bij droogte
 • ze dragen bij aan een gezondere leefomgeving door minder fijnstof en minder geluidsoverlast
 • Ze versterken ons landschap

Nederland heeft een grote ambitie op het gebied van bomen planten en we zien dit ook vertaald worden naar initiatieven binnen Zeeland. Zou het niet geweldig zijn voorzitter dat we in dit kader binnen onze gemeente voor iedere inwoner een boom planten oftewel ruim 25.500 bomen. Onze fractie zou willen komen tot een actieplan voor de jaarlijkse toevoeging van een substantieel aantal bomen en bossages in de openbare ruimte en in particulieren tuinen en erven. Kijk bij de totstandkoming of uitvoering van dit actieplan/initiatief ook naar een aantal Zeeuwse initiatieven zoals Stichting Steenbreek en het initiatief Zeeland in Zee met bomen van Velt, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMF. Ik weet dat Zeeland in Zee met bomen op korte termijn een actie op gaat zetten en het zou mooi zijn als Tholen hierbij aan kan sluiten. Om dit kracht bij te zetten vragen we door middel van een motie of het college zich in wil spannen om op deze wijze de ambitie die we hebben op gebied van vergroening en verduurzaming van onze leefomgeving verder vorm te geven.

Voorzitter een punt wat al aantal jaren terugkerend thema is bij de behandeling van de Kadernota is de hondenbelasting. We landelijk steeds meer handen op elkaar om deze speciale vorm van belasting te laten verdwijnen, hiernaast zien we dat de opbrengsten van deze heffing nauwelijks meer ingezet worden om overlast door honden te bestrijden. Directe afschaffing betekent een gat van 180k op de begroting, omdat we over 2025 een overschot versa eten ziet onze fractie ruimte om in 4 stappen te komen tot volledige afschaffing van deze belasting. In dit kader dienen we de door de SGP ingediende motie mede in.

Een aantal korte punten:

 1. Bibliotheek Tholen; onze fractie is bijzonder blij dat per 2 augustus er weer een volwaardige bibliotheek vestiging in Tholen komt. De bieb in de buurt wordt weer een gewone bibliotheek in de Brede School.
 2. Binnenstad Tholen; vorig jaar hebben we bij de behandeling uitvoerig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in de binnenstad van Tholen. We wisten wat er ging gebeuren en hebben aangegeven geen geld meer in plannen te steken maar de uitvoering op te pakken. In dit kader zien we progressie en is het door ons voorgestelde werkatelier binnenstad werk in uitvoering. Wel hopen we hiervan binnenkort ook daadwerkelijk de werk in uitvoering te kunnen gaan zien en dat de ruimte in het oude gemeentehuis ook toegankelijk gaat worden voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan het werkatelier. Kortom er gebeurt het nodige. En niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de ondernemers. Mooi om te zien dat het pand van Kruidvat binnenkort een nieuwe bestemming gaat krijgen! Wel heeft onze fractie nog een openstaand punt ten aanzien van de binnenstad en dat is op gezette tijd een update van het budget en de gemaakte keuzes. Het college heeft deze bij de behandeling van de Kadernota 2021 toegezegd en onze fractie zou hier op korte termijn een eerste versie van ontvangen. Graag op dit punt een reactie van het college.
 3. Wonen; voorzitter ik weet dat we midden in het proces van de nieuwe Woonvisie zitten maar als we het vanmiddag hebben over kaders meegeven zou ik in dit geval zeker het kader van wonen voor jongeren en ouderen mee willen geven. We zien een enorme schaarste op de woningmarkt, stijgende prijzen en een toenemende behoefte aan instapwoningen voor jongeren en seniorenwoningen. Hiernaast zien we nog behoorlijk wat te ontwikkelen gronden en wat zou het mooi zijn om zaken bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld: als we weten dat een stuk grond pas in 2030 of later in ontwikkeling gaat komen waarom kijken we dan niet naar tijdelijke woonoplossingen die we op korte termijn in kunnen zetten. In dit kader zouden bijvoorbeeld Tiny houses voor jongeren een oplossing kunnen zijn. Visie is leuk maar we hebben nu een uitdaging en dat vraagt om daadkracht.
 4. Als laatste de Rondweg Oud-Vossemeer; laat ik in één punt heel duidelijk zijn de ChristenUnie heeft hier veelvuldig aandacht voor gevraagd en we zijn dan ook blij te zien dat er voor het eerst een termijn aan verbonden is die in de nabije toekomst ligt. Dus na jaren van overleg wordt het nu concreet. Wat is dan onze positie ten aanzien van de snelheid op de Philipsdam? Wij zitten op de lijn zoals door het college verwoord namelijk voorkeur 100km. Maar als de keuze zou moeten worden gemaakt is het voor ons heel helder dan staat Rondweg Oud-Vossemeer op Prio 1. In dat kader dienen we dan ook samen met ABT en de VVD de motie in.

Voordat ik ga afronden nog één ding, ik zou deze bijdrage bij de Kadernota 2022 eens willen eindigen met te benadrukken in wat een mooie gemeente we met z’n allen wonen. We zien mooie initiatieven in onze kernen, mooi landschap, mooi om bijvoorbeeld te zien hoe onze jongerenwerkers hun taak oppakken, mooi hoe we elkaar de helpende hand bieden en de veerkracht van onze burgers in moeilijke tijden, we zijn misschien wel de mooiste fiets-, wandel-, en duikgemeente van Nederland. Kortom het is gewoon mooi hier en daar mogen we trots op zijn!!

Voorzitter ik ga afronden . . . .  als ChristenUnie mogen we ons afhankelijk weten van God die de weg voor ons uitstippelt en ons wil leiden en toepasselijk is dan ook Spreuken 3:6

“Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken!!”

Vanuit dat vertrouwen wil onze fractie het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en Gods zegen toewensen bij de uitwerking van deze Kadernota.

Ik dank u wel!

 

« Terug