Visie op de Energiebalans gemeente Tholen

Energietransitie.jpgvrijdag 28 mei 2021 08:51

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken, hiermee ligt er een zware verantwoordelijkheid in het ons toebedeelde rentmeesterschap.

Bij het traject rondom de Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) is door de gemeenteraad een motie aangenomen voor het realiseren van een hogere duurzaamheidsambitie: “in 2025 wordt ten minste 25% van de energievraag in de gemeente Tholen duurzaam opgewekt”.

Na het instellen van een werkgroep(samengesteld uit acht fracties), de zgn. Kopgroep Energiebalans, heeft de gemeenteraad deze kopgroep gevraagd een voorstel te formuleren.

Uiteindelijk heeft de kopgroep tijdens een aantal meningsvormende sessies een pakket aan maatregelen samengesteld waarmee het hoofddoel, 25% duurzame energie in 2025, kan worden behaald, deze visie is dus het resultaat van een uitgebreid proces van de kopgroep die hiermee een voorstel aan de gemeenteraad doet.

Met het programma Energiebalans 2021-2025 geeft de gemeente Tholen aan via welke maatregelen we op de korte termijn onze doelstelling hopen te kunnen bereiken en op welke wijze we dit willen doen.

Om van de huidige 18,5% naar 25% duurzame energie in 2025 te gaan worden voorstellen gedaan met een slimme combinatie van besparingsmaatregelen en toevoeging van hernieuwbare opwek.

Omdat verschillende van de maatregelen een groot effect kunnen hebben op de leefomgeving wordt ook ingezet op een ondersteunende programmalijn door het maken van een landschapsvisie. Daarnaast wordt ook ingezet op een tweede en derde ondersteunende programmalijn, nl. bewustwording en innovatie.

Kortom, er wordt veel van iedereen gevraagd om onze kostbare aarde te bewaren. Er is namelijk “geen plan(eet) B”. Dit is dus geen toekomstige taak maar is een taak waarop ‘vanaf gisteren’ in grote mate moet worden ingezet.

In de raadvergadering van 17 juni 2021 wordt een besluit genomen over de Visie op de Energiebalans. 

« Terug