Zwembad de Haestinge, de Visie Energiebalans, en de Zeeuwse Muziekschool

Heastinge.jfifzaterdag 19 juni 2021 15:59

Zwembad de Haestinge, de Visie Energiebalans, en de Zeeuwse Muziekschool waren drie belangrijke agendapunten tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 juni. Lees hier een korte samenvatting van onze inbreng per agendapunt!

Zwembad de Haestinge:

Onze fractie heeft kennis genomen van het voorstel van het college om de lopende aanbesteding te staken en daarmee niet over te gaan tot gunning van de renovatie van zwembad Haestinghe. Conclusie op basis van de gestelde kaders namelijk sober en doelmatig renoveren en de prijs van de inschrijvende partij kan niet tot aanbesteding worden overgegaan. Laten we in één ding helder zijn voor onze fractie verandert het kader niet. Sober en doelmatig renoveren en vanaf seizoen 2023 weer zwemmen is en blijft het uitgangspunt. En hoe gaan we daar dan komen, onze fractie is van mening dat het voorstel van het college duidelijk de processtappen beschrijft.

  1. We gaan niet over tot gunning van de aanbesteding
  2. We gaan op basis van deelbestekken separaat aanbesteden
  3. Uitgangspunt is en blijft 2023 zwemmen
  4. na aanbesteding zal financiële paragraaf in lijn met kader worden gebracht.

Geen enkele discussie of we gaan renoveren maar we gaan renoveren, breng een aantal partijen bij elkaar die de uitdaging aan willen gaan om hier met elkaar te komen en kom op basis van de uitkomsten van de deel aanbestedingen wat de financiële implicaties zijn.We geven een duidelijk signaal af aan Smerdiek en daarom no worries of op z’n Nederlands geen stress, de kaders zijn helder we gaan renoveren, jullie kunnen 2023 zwemmen en heb vertrouwen op het proces.

Visie Energiebalans:

Een ingewikkeld proces voor een ambitieus plan. Tegelijk een noodzakelijke ambitie want de klimaatverandering wacht niet. Vanuit ons rentmeesterschap zijn wij als mens verantwoordelijk om de schepping goed te beheren. We zijn er dus met z’n allen (overheid, bedrijfsleven, instanties en burgers) verantwoordelijk voor om alles in het werk te stellen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Onze fractie is dan ook ingenomen met de raadsbrede samenwerking en hoge mate van overeenstemming in de tot stand brengen van de visie.

Met deze visie zetten we dan ook tot 2025 de eerste stappen op weg naar een klimaat neutrale leefwijze. Nadrukkelijk, de eerste stappen, want de doelstelling voor 2050 (95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990) zal nog veel meer vergen. Tegelijk hebben we gesproken met deskundigen en geleerd dat nog veel technieken in de kinderschoenen staan. Het aandeel van “bewezen technologieën” is niet heel groot.

Daarom is de keuze in deze eerste planperiode ook vooral gericht op isoleren en besparen. Het voordeel daarbij is dat dat de ruimte schept om de ondersteunende programmalijnen Landschapsvisie, Bewustwording en Innovatie dusdanig te ontwikkelen dat we daar extra versnelling kunnen genereren in de volgende planperiode 2026-2030. Met al deze ontwikkelopgaven is het nadrukkelijk ook onze verantwoordelijkheid om de aspecten gezondheid-leefbaarheid-ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog te verliezen. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn daarbij belangrijke instrumenten die parallel aan de energietransitie lopen waarvan kruisbestuiving noodzakelijk is voor onze toekomstige ontwikkeling.

Om meer zekerheid te hebben dat er op korte termijn geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden is het zaak om het omgevingsplan / de omgevingsverordening zo snel mogelijk aan te (laten) passen. Dit maakt de motie, die we samen met de fracties van SGP en ABT hebben ingediend en is aangenomen, expliciet kenbaar. Zodat mogelijke aanvragen niet meer in behandeling genomen worden (of als ze dit wel doen, dit uitdrukkelijk tegen onze wens doen en ook uitdrukkelijk tegen de passages in de RES die aangeven dat ‘de Zeeuwse gemeenteraden en provinciale staten altijd het laatste woord hebben als het gaat om de ruimtelijke ordening en het democratisch proces’).

De Zeeuwse Muziekschool:

Tijdens de commissievergaderingheeft de wethouder toegezegd een mogelijk Thools alternatief voor de Zeeuwse Muziekschool serieus te gaan bekijken. Wat betreft inhoud en kosten. De eerste mogelijkheid voor aangeven uittreding is juli 2022, dus het zal daarvoor dan beschikbaar moeten zijn. Dat er in de muzikale Thoolse samenleving positief nagedacht wordt over een mogelijke Thoolse variant is voor onze fractie extra reden dit mogelijke alternatief serieus te bekijken. Daarnaast doet dit ook recht aan de Zeeuwse Muziekschool. Ieder jaar een negatieve verhaal hierover aanhoren is namelijk niet juist. Overigens voelt onze fractie er zeker wat voor om ook te directeur van de Zeeuwse Muziekschool te spreken. Immers er is een omslag van een traditionele naar moderne muziekschool in gang gezet, dus dat moeten we wel een kans geven. Hopelijk is het resultaat hiervan dan ook tijdig zichtbaar.

« Terug

Reacties op 'Zwembad de Haestinge, de Visie Energiebalans, en de Zeeuwse Muziekschool'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.